ATEX

ATmosphére ÉXplosive

Hvordan:

Målet er at reducere områder med ATEX og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Det kræver et indgående kendskab til samtlige af virksomhedens installationer, samt ATEX direktiverne.

bowitek™ hjælper med:

- Zone klassificering, indretning og anvendelse af udstyr

- Validering af sammenbygninger af forskelligt Ex udstyr samt Ex-maskiner

Hvorfor:

ATEX‐direktiverne er EU‐direktiver, som trådte i kraft i henholdsvis 1995 og 2003. Direktiverne er indført med henblik på at forhindre eksplosioner, ved dels at stille krav til udstyr samt ved at stille krav til opmærkning og synliggørelse af områder med fare for eksplosionsfarlig atmosfære.

ATEX‐direktiverne består af 2 direktiver:

1. Rådets direktiv 94/9/EF om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, udstyrsdirektivet, og

2. Rådets direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, brugerdirektivet.

 

 

Brandfarlige væsker

Støv

Tåger/aerosoler

Brandfarlige væsker

Typisk organiske opløsnings-midler, som f.eks. sprit og acetone, med flammepunkt < 30 °C

Støv

Brandbart materiale m. kornstørrelse< ~0,5 mm

Tåger/aerosoler

Små væskedråber, 0,01 – 10 μm

Mulighed for dannelse af eksplosiv atmosfære

Udstyrsdirektivet

94/9/EF

ATEX

Brugerdirektivet

1999/92/EF

Definition:

Eksplosionsfarlig atmosfære er en blanding af luft og brændbare gasser, dampe, tåger eller brændbart støv under atmosfæriske betingelser, hvor forbrændingsprocessen efter antændelsen breder sig til hele den del af blandingen, der endnu ikke er forbrændt.

Mere end 10 liter sammenhængende eksplosiv atmosfære i et lokale skal altid betragtes som farligt, selv i store lokaler.

Jf. Arbejdstilsynet vejledning nr. C 0.9. anses væsken ikke som eksplosionsfarlig såfremt væskens flammepunkt er over 30 °C, og væsketemperaturen altid er mindst 10 °C lavere end flammepunktet.

94/9/EF finder anvendelse på materiel og sikringssystemer bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelserne 697 fra 1995 og 682 fra 2013.

Endvidere omfatter direktivet sikkerheds‐, kontrol‐ og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici.

Direktivet henvender sig til fabrikanter, der konstruerer og fremstiller udstyr til anvendelse i forbindelse med eksplosionsrisici.

 

 

Udstyrsdirektivet

94/9/EF

Bekendtgørelse nr. 682 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af material og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære.

Bekendtgørelse nr. 697 af 18. august 1995 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære

1999/92/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare relateret til eksplosiv atmosfære. Brugerdirektivet er implementeret i dansk lovgivning gennem bekendtgørelserne 478 og 590 fra 2003.

Direktivet henvender sig til alle (dog med undtagelser), der anvender stoffer og materialer, der kan danne eksplosiv atmosfære.

Brugerdirektivet

1999 /92/EF

Bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -